OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.konstruktashop.sk

                                                                                          KONSTRUKTA-SK s.r.o.

                                                                               Sídlo: Ťačevská 603/7, Bardejov 085 01

                                                                               Prevádzka: Puškinova 497/9, Bardejov 085 01

                                                                               IČO: 51237407

                                                                               DIČ: 2120651896

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 35556/P 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu KONSTRUKTA-SK s.r.o. IČO: 51237407, so sídlom Ťačevská 603/7 Bardejov získava a spracováva osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.konstruktashop.sk poskytnuté kupujúcim za účelom:

  • Potvrdenia záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
  • Za účelom registrácie na webovej stránke www.konstruktashop.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov
  • Identifikácie zákazníka
  • Plnenia Obchodných podmienok medzi zmluvnými stranami a kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • Spracovania elektronickej objednávky
  • Realizácie dodávky
  • Zúčtovania platieb
  • Nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.konstruktashop.sk spracúva len kontaktné údaje ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci nevyhnutne potrebné pre plnenie Kúpnej zmluvy

Kontaktnými údajmi sú: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom). Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

Osobné údaje nebudú zo strany prevádzkovateľa zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

                     Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
 • Právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VII.

Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov alebo dátových úložísk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.6.2020